Σε συνέχεια της με αριθμ. 35527/Ε2/03-03-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκ/κων η οποία δε συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία επισημαίνουμε τα εξής: 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στα γραφεία της Δ/νσης μας με αποκλειστική ευθύνη τους, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την εγκύκλιο ως προς την πληρότητα.  Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, σας αποστέλλουμε σχετικό υπόδειγμα αίτησης/δήλωσης και πίνακα που πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά.  Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τον κ. Αποσκίτη Θεόδωρο ή τον κ.Αθανασίου Αθανάσιο στο 2ο όροφο της Διεύθυνσης.  Οι αιτήσεις θα παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών, για να τηρηθούν οι χρονικές προθεσμίες σύμφωνα με την εγκύκλιο.  ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι τις 07-03-2017, παρακαλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Δείτε σχετικά έγγραφα.