Γνωστοποιείται ότι, οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, μπορούν να παραλαμβάνουν τα Πιστοποιητικά, από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, οδός Μεσογείων 324 Αγία Παρασκευή, στο ισόγειο ,Τμήμα Α΄ Διοικητικού(Ιδιωτική Εκπαίδευση),με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου, καθημερινά, κατά τις ώρες 9-12 π.μ. Εάν δεν δύναται να προσέλθει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως ή ο νόμιμος κηδεμόνας και εκπρόσωπός του (εφόσον είναι ανήλικος) , μπορεί να τα παραλάβει άλλο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει,  προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα.