Το ΠΥΣΔΕ της Β΄ Αθήνας λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 22/24-5-2019 Πράξη του και τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαπίστωσε την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας. Κατόπιν αυτού καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου με οργανική θέση στα σχολεία όπου διαπιστώνεται υπεραριθμία (σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες) να υποβάλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας της οργανικής τους θέσης υποχρεωτικά μέχρι και την Πέμπτη 30-5-2019 είτε αρνητική υπεύθυνη δήλωση (εάν δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι) είτε θετική υπεύθυνη δήλωση (εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι).

Οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν  αποκλειστικά στις σχολικές μονάδες που ανήκουν οργανικά  οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια οι Διευθυντές/νρτιες των σχολείων θα τις παραδώσουν στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30-5-2019

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.