Το ΠΥΣΔΕ της Β΄ Αθήνας λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 23/30-5-2019 Πράξη του, στην οποία εξετάστηκαν νέα στοιχεία και Πίνακες Α’ που υποβλήθηκαν από τις σχολικές μονάδες, τροποποιεί την αρ. 22/24-5-2019 Πράξη του και ανακοινοποιεί τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.

Ενόψει της συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών α’ φάσης, ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων που διαπιστώνεται υπεραριθμία, ότι:

1.      Μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι τη Δευτέρα 3-6-2019 και ώρα 11.00 π.μ. αποκλειστικά στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ (pysde@dide-v-ath.att.sch.gr)

2.      Αν παραλείψουν να υποβάλουν εμπρόθεσμη δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, (σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.11.2/11004/28-5-2019 προηγούμενο έγγραφό μας), τεκμαίρεται ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Δείτε τον ανακοινοποιημένο πίνακα κενών και υπεραριθμιών (Πίνακας excel με δύο φύλλα).