Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικά κενά των εκπαιδευτικών (από βελτίωση - μετάθεση - διάθεση ΠΥΣΔΕ) θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη  16-7-2019 έως και την Παρασκευή 19-7–2019 και ώρα 23.59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://teachers.minedu.gov.gr (στην οποία είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις μετάθεσης, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης τον Νοέμβριο).  Δηλώσεις προτίμησης που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη.

 Τα βήματα για τη συμπλήρωση των προτιμήσεων είναι τα εξής:

1.   Πηγαίνετε στην περιοχή Αιτήσεις μετάθεσης και ανοίξτε την αντίστοιχη αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης ή τοποθέτησης από μετάθεση.

2.   Πατήστε το κουμπί Διόρθωση.

3.   Συμπληρώστε τις σχολικές μονάδες με τη σειρά προτίμησης που επιθυμείτε.

4.    Πατήστε το κουμπί προσωρινή αποθήκευση.

5.    Η αίτησή σας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να την τυπώσετε.

 Στις προτιμήσεις τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν, όχι μόνο τα σχολεία που εμφανίζουν οργανικά κενά (Πίνακας 1), αλλά και κενά που μπορεί να προκύψουν από μετακινήσεις λόγω αιτήσεων βελτίωσης (Πίνακας 2).  Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 πρέπει να δηλώσουν οργανικά κενά της ειδικότητάς τους.

 Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 και υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα σχολεία αρμοδιότητάς μας, μπορούν σε αυτή τη φάση να υποβάλουν δήλωση προτίμησης οργανικών κενών.  Επισημαίνεται ωστόσο ότι η εξέταση αυτών των αιτήσεων θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν. 4610/2019, αναφορικά με τη λειτουργία των Π.Π.Σ. και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά και των οποίων η θητεία λήγει.

 Επισημαίνουμε ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης δεν θα γίνουν δεκτές.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο και τους Πίνακες οργανικών κενών (Πίνακας 1) και εκπαιδευτικών αιτούντων βελτίωση – οριστική τοποθέτηση- τοποθέτηση από μετάθεση (Πίνακας 2).