ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ

Ενόψει της δημοσίευσης της σχετικής Υ.Α. ενημερώνουμε τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας ότι κατά την προσέλευσή τους στα γραφεία της υπηρεσίας (Μεσογείων 324, 2ος όροφος) (σχετικές ημερομηνίες και ώρες θα ακολουθήσουν σε νεότερη ανακοίνωση) θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει και όπου κρίνεται απαραίτητο συμπληρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) για το Τμήμα Β΄Οικονομικού

Αποκλειστικά για το Τμήμα Β' Οικονομικού και την ένταξη στη μισθοδοσία την ημέρα της ορκωμοσίας/πράξης ανάληψης οι νεοδιοριζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ μαζί με τα σχετικά αναφερόμενα έγγραφα (όπως αυτά ζητούνται στην ανωτέρω Δήλωση) σε ξεχωριστό φάκελο. Τα παραπάνω θα κατατεθούν ιδιοχείρως στο Τμήμα Β΄Οικονομικού με αίτησή τους (συνημμένη αίτηση_Τμήμα_Β΄_Οικονομικού) στην οποία θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που καταθέτουν.

Σε περίπτωση εργασίας /προϋπηρεσίας τους στο Δημόσιο/ΟΤΑ κ.λπ. (δείτε συνημμένο Υ.Δ. Επιλογής Ασφάλισης) πριν την 01-01-2011 έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα για κύρια σύνταξη (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τ. Δημοσίου) και θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν (την ημέρα της ορκωμοσίας/πράξης ανάληψης) αποδεικτικό έγγραφο προϋπηρεσίας και τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής ασφάλισης όπου θα δηλώνουν ότι έχουν εργαστεί στο Δημόσιο πριν την 01-01-2011 καθώς και τον ασφαλιστικό φορέα που επιλέγουν.  

Β) για το Τμήμα Γ΄Προσωπικού

1) Έντυπο Στοιχείων Γ΄Προσωπικού  

2) Αίτηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών πριν τον διορισμό.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών (η αναγνώριση θα ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία αίτησης, μόνο αν τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη)

3) Δικαιολογητικά και έντυπα αιτήσεων για αναγνώριση συνάφειας τίτλων (μεταπτυχιακών, διδακτορικών κλπ.)  σπουδών πατήστε το ακόλουθο link:  

http://dide-v-ath.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=169&Itemid=363   

Επισημάνσεις: Διευκρινίζουμε στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ότι:

1) Προσέρχονται αυτοπροσώπως με την αστυνομική τους ταυτότητα

2) η αρχική μισθοδοσία τους θα γίνει με το βασικό μισθό του Μ.Κ.1, συνυπολογίζοντας τα οικογενειακά επιδόματα εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά

-υπενθυμίζεται ότι:

α) το Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης έχει 3μηνη ισχύ και

β) η Βεβαίωση Σπουδών τέκνων πρέπει να έχει εκδοθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος και να είναι σε ισχύ.

3) η μισθολογική εξέλιξη που προκύπτει τόσο από την αναγνώριση προϋπηρεσίας όσο και από την αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων θα υλοποιηθεί έπειτα από την έγκριση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εφόσον προσκομιστούν τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (βλ. παραπάνω Β2 & Β3). Η αναγνώριση και στις δύο περιπτώσεις ισχύει από την ημερομηνία της αίτησης με τα πλήρη δικαιολογητικά.

 

Δείτε τα συνημμένα εδώ.