Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Αναγνώριση συνάφειας τίτλων σπουδών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ  ΤΙΤΛΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών στο e-mail: mail@dide-v-ath.att.sch.gr 

A) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ  ΤΙΤΛΩΝ  ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ:

α) Διδακτορικός Τίτλος  ή 

β) Βεβαίωση  Ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής  στην οποία να φαίνεται  ο  τίτλος της διδακτορικής διατριβής , ο βαθμός  και  η ημερομηνία κτήσης. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ:

 α) Πράξη αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α..Π.

 β) Διδακτορικός τίτλος & φωτοτυπία της μετάφρασης.

Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ:

α) Μεταπτυχιακός Τίτλος & Αναλυτική βαθμολογία  ή 

β) Βεβαίωση   Ολοκλήρωσης Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, τον βαθμό και την ημερομηνία κτήσης. Να υπογράφεται από  τον   προϊστάμενο της οικείας γραμματείας  και   από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του ΠΜΣ.  

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΤΙΤΛΩΝ  ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ:

 α) Πράξη αναγνώρισης  Δ.Ο.Α.Τ..Α.Π.

 β) Μεταπτυχιακός τίτλος & αναλυτική βαθμολογία με φωτοτυπία της μετάφρασης. 

Γ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ & ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) με χρονική διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

1. Πτυχίο.

2. Αναλυτική βαθμολογία. 

3. ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ  για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι  στις διατάξεις του  άρθρου 46, παρ.2 του ν. 4485/2017 (114  Α΄)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...