Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έκδοση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Τάξης

Για την Έκδοση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Τάξης απαιτείται:

Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, είτε του σχολείου είτε του Υπουργείου Παιδείας της χώρας προέλευσης του τίτλου, όπου να αναφέρονται τα κατωτέρω:


• Εάν τα σχολεία στα οποία φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι είναι δημόσια ή ιδιωτικά αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας τους


• Ποιο πρόγραμμα Σπουδών ακολουθούν και αναλόγως να μας γνωρίζει τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τις τάξεις φοίτησης


• Εάν έχουν πλήρη και επιτυχή φοίτηση σε τάξη οι ενδιαφερόμενοι στα εν λόγω σχολεία

• Τον μέσο όρο βαθμολογίας της τάξης  καθώς και το άριστα και τη βάση προαγωγής


 ΄Ολα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille), εφόσον προέρχονται από τις χώρες-μέλη της Σύμβασης, και για όλες τις χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται θεώρησή τους από τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση της
υπογραφής από το Υπουργείο Εξωτερικών, (μόνο για τις χώρες που είναι εκτός Ε.Ε.)

΄Ολα   τα πρωτότυπα να έχουν  επίσημη μετάφραση  από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστή δικηγόρο της Ελλάδας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...