Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMAIL grprosopadeies@dide-v-ath.att.sch.gr

Α.) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α’) μετά από έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) είναι τα εξής:  (επισυνάπτονται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

  1. Αίτηση του εκπαιδευτικού (υπόδειγμα)
  2. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης όπου θα αναγράφεται το αντικείμενο απασχόλησης, το ακριβές χρονικό διάστημα (από – έως) απασχόλησης και το σύνολο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης ή Σύμβαση εργασίας
  3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει οργανικά ή είναι τοποθετημένος προσωρινά ο εκπαιδευτικός όπου θα αναφέρεται ρητά ότι δεν παρακωλύονται τα διδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού και δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.   (υπόδειγμα)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα)

Β.) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Σύμφωνα με τον Ν.4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”

 Για τους εκπαιδευτικούς που παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

 Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.(υπόδειγμα δήλωσης)

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 377  του ίδιου νόμου “Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027″

Κατ’ εξαίρεση, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π., δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα, ή η έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τις περ. α), β) και γ) του τρίτου εδαφίου, εφόσον απασχολούνται εκτός του ωραρίου τους. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται αμελλητί, εντός δέκα (10) ημερών, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση ανάθεσης του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαμβάνουν. Η παράλειψη εμπρόθεσμης ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωμα της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα, περί άσκησης εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας. Για την παροχή υπηρεσιών προς το Ι.Ε.Π. θεωρείται ότι, για τα στελέχη εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια ισχύος επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027, είχε χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

 Επομένως, όσοι εκπαιδευτικοί πρόκειται να απασχοληθούν σε ΙΕΠ (μέσω ΕΣΠΑ) , σε ερευνητικά προγράμματα, τεχνολογικούς φορείς, ΑΕΙ,  ΚΕΔΙΒΙΜ, ΔΕΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ , ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ σύμφωνα με τα ανωτέρω

Άρθρο 181: “Παροχή υπηρεσιών από στελέχη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/201”

«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται αναδρομικά από τον χρόνο ισχύος τους.

Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως εξής:

  1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  2. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
  3. Τα λοιπά στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δημόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου, είχε χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...