Γνωστοποιείται ότι η  εκκαθάριση του αρχειακού  υλικού είναι υποχρεωτική για κάθε έτος ( Π.Δ. 899/1980 ΦΕΚ 223 τ.Α΄  και  αριθμ.130752/ΙΖ/146/Φ.ΔΙΟΙΚ/10-10-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών & Γενικών Αρχείων το ΥΠ.Ε.Π.Θ./Τμήμα Β΄ Γενικών Αρχείων ). Δείτε σχετικά έγγραφα.