ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη χορήγηση άδειας άσκησης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

με αμοιβή σε εκπαιδευτικό τα οποία συμβιβάζονται με τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α’) μετά από έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ)

 

  • Αίτηση του εκπαιδευτικού
  • Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης όπου θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης και το σύνολο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης
  • Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει οργανικά ή είναι τοποθετημένος προσωρινά ο εκπαιδευτικός όπου θα αναφέρεται ρητά ότι δεν παρακωλύονται τα διδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού και δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Η αίτηση πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να υποβάλλεται με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης άσκησης του ιδιωτικού έργου.
  • Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται με ακρίβεια το συγκεκριμένο έργο καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης (έναρξη–λήξη του διδακτικού ή σχολικού έτους) καθώς και το σύνολο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης.