Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β' Αθήνας:

•Υπόλοιπα υπερωριών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2020

•Υπερωρίες αποσπασμένων σε πολιτικά γραφεία μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.