Σχετικά με την πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών - βαθμολογητών και για επιτηρητές για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).
Αιτήσεις από 14 έως 22 Οκτωβρίου 2021
Δείτε το συνημμένο έγγραφο εδώ.