Καλούνται οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στη Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας ή όσοι υπηρετούν με απόσπαση στη Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, καθώς και όσων η διεύθυνση κατοικίας ανήκει στα όρια των περιοχών αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, να προσέλθουν στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Μεσογείων 324, Αγ. Παρασκευή, Ισόγειο) από 20 Ιουνίου έως 25 Ιουνίου 2014 και ώρες 9:00 έως 14:00, να υποβάλουν αιτήσεις απόσπασης, προσκομίζοντας τα σχετικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις αριθμ. 95303/Δ1/19-06-2014, 95304/Δ1/19-06-2014 και 95305/Γ6/20-06-2014 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. Δείτε σχετικά έγγραφα.